Dragon Dollars

All Imperials Coins Yuan Shih Kai Dollars Copper Coin
Sinkiang Mongolia Heilongkiang Kirin Fengtien Inner Mongolia Chihli Shansi Tibet Tsinghai Kansu Shensi Szechuen Honan Shantung Yunnan Kweichow Hupeh Hunan Kiangsi Kiangnan Anhwei Kiangsoo Tsingkiang Chehkiang Fookien Kwangtung Kwangsee Tonkin Taiwan Korea Japan Japan Japan Japan Japan Hong Kong Hong Kong